s.

tetrarchy.

s.

Չորրորդապետն գոլ. իշխանութիւն չորրորդապետաց.

Ի չորրորդպետութեան գալիլեացւոց հերովդի, եւ ի փիլիպպոսի եղբօր նորա չորրորդպետութեան. եւ ի չորրորդպետութեան լիսանեայ. (Ղկ. ՟Գ. 1. յն. ի չորրորդապետելն. իսկ լտ. առ չորրորդապետաւ։ 6)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif չորրորդպետութիւն չորրորդպետութիւնք
accusatif չորրորդպետութիւն չորրորդպետութիւնս
génitif չորրորդպետութեան չորրորդպետութեանց
locatif չորրորդպետութեան չորրորդպետութիւնս
datif չորրորդպետութեան չորրորդպետութեանց
ablatif չորրորդպետութենէ չորրորդպետութեանց
instrumental չորրորդպետութեամբ չորրորդպետութեամբք