s.

stretching a cord.

s.

Ձգումն եւ քարշումն չուանաց.

Ձեռք (նաւավարաց) ի չուանաձգութիւնս աշխատին. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif չուանաձգութիւն չուանաձգութիւնք
accusatif չուանաձգութիւն չուանաձգութիւնս
génitif չուանաձգութեան չուանաձգութեանց
locatif չուանաձգութեան չուանաձգութիւնս
datif չուանաձգութեան չուանաձգութեանց
ablatif չուանաձգութենէ չուանաձգութեանց
instrumental չուանաձգութեամբ չուանաձգութեամբք