adj.

ՉՈՒԱՆԵԱՅ կամ ՉՈՒԱՆԷ ՉՈՒԱՆԵՂԷՆ. Կազմեալն ի չուանէ. չըվանէ. յն. ի չուանաց. ἑκ σχοινίων ex funiculis.

Արար խարազան չուանեայ. (Յհ. ՟Բ. 15։)

Հեզական չուանեայ քաղցր խարազան փրկչին. (Արշ.։)

Ունէր խարազան չուանեայ կարկամ յոյժ. (Վրք. հց. ՟Դ։)

Նեղեսցին ի փոշւոյ եւ ի շարաւոյ եւ ի չուանեղէն գօտեաց. (Գէ. ես.։)

Ընդէ՞ր խարազան չուանէ առնէ։ Չուանէ գօտի. (Վանակ. հց.։ Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։)