s.

twine, string, cord, rope;
line, halter.

s.

σχοινίον funiculus, funis. որ եւ ՃՈՊԱՆ. Առաստն. պարան. կառան. խառան. չըվան.

Կախեաց զնոսա չուանաւ ընդ պատուհանն։ Արկցուք չուանս ի գլուխս մեր։ Փոխանակ կամարացն՝ չուան գօտի։ Գանձս ընտիրս վանդակեալս չուանօք. (Յես. ՟Բ. 15։ ՟Գ. Թագ. ՟Ի. 31։ Ես. ՟Գ. 14։ Եզեկ. ՟Ի՟Է. 24։)

Կապեն՝ որպէս կարծեն, յերկոցունց կողմանց, ո՛չ հզօր չուանօք, այլեւ յոյժ տկարօք. (Առ որս. ՟Գ։)

Հատեալ զչուանս նաւակամրջին եփրատու. (Խոր. ՟Գ. 13։)

Խզիլ պարանացն եւ ընկղմիլ նաւին ի տկարութենէ չուանացն էր։ Եւ զի՞նչ չուանքն՝ որ խզեցան. շաղկապ եւ շարամանութիւնք մեր առ աստուած հաւատոյ եւ սիրոյ. (Գէ. ես.։)

Հարուածովք խրատէ առ ի չուանացն, եւ վարոցովք խրատէ. (Եփր. աւետար.։)

Առի չուան՝ եւ երեքկնեցի, եւ հարի զնա. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ։)

Կապեցին բարակ չուանաւ զոլոգս նորա. (Տէր Իսրայէլ. սեպտ. ՟Ժ՟Ա.։)

Չուանօք պնդեցից զմէջս իմ. (Ոսկիփոր.) (գրեալ էր, չունարօք)։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Լարաձիգ չուանք

Չուանաձգութիւն, ութեան

Չուանաման, աց

Չուանեայ

Չուանեղէն

Voir tout