cf. ԹՇՈՒԱՌԱՆԱԼ, եւ ՏԱՌԱՊԻԼ. ταλαιπωρέω, -ροῦμαι miser sum.

Վա՛յ մեզ, զի չուառացաք։ Չուառացաւ խորանն։ Ընդ ամենայն ելս անապատի անցին չուառացեալք (կամ թշուառացեալք). (Երեմ. ՟Դ. 13. 20։ ՟Ժ՟Բ. 12։)

Մեծապէս մեծամեծք չուառացան. (Զաք. ՟Ժ՟Ա. 2։)

Մի՛ չուառասցիս յուրախութեան քում. (Սիր. ՟Ժ՟Գ. 10.) (նորն, մի՛ կորանայցես. զի եւ յն. է՝ ταπείνομαι . ուր. հին թրգ. ընթեռնոյր, ταλαιποροῦμαι ).

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես չուառանամ
դու չուառանաս
նա չուառանայ
մեք չուառանամք
դուք չուառանայք
նոքա չուառանան
Imparfait
ես չուառանայի
դու չուառանայիր
նա չուառանայր
մեք չուառանայաք
դուք չուառանայիք
նոքա չուառանային
Aoriste
ես չուառացայ
դու չուառացար
նա չուառացաւ
մեք չուառացաք
դուք չուառացայք
նոքա չուառացան
Subjonctif
Présent
ես չուառանայցեմ
դու չուառանայցես
նա չուառանայցէ
մեք չուառանայցեմք
դուք չուառանայցէք
նոքա չուառանայցեն
Aoriste
ես չուառացայց
դու չուառասցիս
նա չուառասցի
մեք չուառասցուք
դուք չուառասջիք
նոքա չուառասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ չուառանար
դուք մի՛ չուառանայք
Impératif
դու չուառացի՛ր
դուք չուառացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու չուառասջի՛ր
դուք չուառասջի՛ք