cf. ԹՇՈՒԱՌՈՒԹԻՒՆ. ταλαιπωρία miseria.

Զգոյժ պարզմի է զչուառութեան (կամ զթշուառութեան) Երեմ. (՟Դ. 19։)

Բախտաւորութեան, եւ չուառութեան։ Բախտաւորութեանց եւ չուառութեանց՝ զաստեղսն դնեն պատճառս. (Եզնիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif չուառութիւն չուառութիւնք
accusatif չուառութիւն չուառութիւնս
génitif չուառութեան չուառութեանց
locatif չուառութեան չուառութիւնս
datif չուառութեան չուառութեանց
ablatif չուառութենէ չուառութեանց
instrumental չուառութեամբ չուառութեամբք