cf. Չերէց.

cf. ՉԵՐԷՑ, եւ ՔՈՒՐՄ.

Ի ձեռն սուտքահանայից ... որոց անուանք են չքահանայիցն՝ այս. (Փարպ.։)

Դէպեղեւ չքահանայի միոյ ելանել ի լեառն յայն. (Ճ. ՟Ա.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Չքահանայապետ, աց

Չքահանայութիւն, ութեան

Voir tout