vn.

to come to nothing;
to be annihilated, to perish, to vanish, to disappear.

չ.

ἁφανίζομαι, ἑκλείπω, ἑλλείπω evanesco, abolesco, desum, pero, deficio. Չիք լինել. չքոտիլ. անհետանալ. աներեւութանալ. եւ Պակասիլ. նուաղիլ. խաւարիլ լուսաւորաց.

Կորեան չքացան անօթք զինու պատերազմի. (Եփր. թագ.։)

Տարագրի տագնապն, չքանան չարիքն։ Իբր զպղպջակ անձրեւոյ չքացեալ եւ պայթեալ անդստին. (Նար. ՟Խ՟Ա. ՟Հ՟Դ։)

Չքացաւ արեգակն վասն արեգականն արդարութեան. (Կոչ. ՟Ժ՟Գ. ստէպ։)

Պարք աստեղացն անյայտացեալ չքանային։ Ի չարչարանաց փրկչին չքացան լուսաւորքն. (Զքր. կթ.։ Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես չքանամ
դու չքանաս
նա չքանայ
մեք չքանամք
դուք չքանայք
նոքա չքանան
Imparfait
ես չքանայի
դու չքանայիր
նա չքանայր
մեք չքանայաք
դուք չքանայիք
նոքա չքանային
Aoriste
ես չքացայ
դու չքացար
նա չքացաւ
մեք չքացաք
դուք չքացայք
նոքա չքացան
Subjonctif
Présent
ես չքանայցեմ
դու չքանայցես
նա չքանայցէ
մեք չքանայցեմք
դուք չքանայցէք
նոքա չքանայցեն
Aoriste
ես չքացայց
դու չքասցիս
նա չքասցի
մեք չքասցուք
դուք չքասջիք
նոքա չքասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ չքանար
դուք մի՛ չքանայք
Impératif
դու չքացի՛ր
դուք չքացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու չքասջի՛ր
դուք չքասջի՛ք