s.

unfortunate country.

s.

Երկիր կամ գաւառ անծանօթ, եւ կամ չքանալոյ արժանի, ուստի ծագեալ իցէ վնաս աշխարհի.

Յութերորդ ամի հերակլայ կայսեր երեւեցաւ ի չքաստանէ, եւ այլն. (Ասող. ՟Գ. 4։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif չքաստան չքաստանք
accusatif չքաստան չքաստանս
génitif չքաստանի չքաստանաց
locatif չքաստանի չքաստանս
datif չքաստանի չքաստանաց
ablatif չքաստանէ չքաստանաց
instrumental չքաստանաւ չքաստանաւք