adj.

admirable, beautiful.

adj.

Չքնաղ կերպարանօք. գեղեցկատեսիլ.

Զայս զաղաւնոյս երեւեալ յատուկ չքնաղակերպ գոյութիւն ի բովանդակ երամս թռչնոցդ. (Պիտ.։)

Զորոց տեսեալ զչքնաղակերպ պայծառութիւնն դասակարգութեանն. (Լմբ. սղ.։)

Գրեաց սքանչելի եւ չքնաղակերպ գրով. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։)