cf. Բալասան, եւ cf. մեռոն.

Աստուածածին բուրաստան, պարտէզ ծաղկեալ, եւ շուշան, բողբոջ եւ տունկ պալասան, դուստր եւայի աննըման. (Տաղ։)

Գնեցին խունկս, որ է յամպար, մուշք՝ ծխանելիք պալաստանի եւ զայլ անուշահոտս. (Բրս. մրկ։)

Որ զջուրն գինի արար, եւ զգինին ձէթ պալասանի (կամ պալասենի). (Հ. կիլիկ։)

Բուսաւ ծառն եւ տունկն պալասանի. (Վրդն. աշխարհ։)

Փայտ պալասանի՝ մեռոնին ծառն. (Բժշկրն։)

Առեալ զպալասանն՝ արկցէ ի ձէթն. (Մաշտ. չահկ։)