s.

Պախարականք.

Զորոյ զսաստկապէս ստգտանս եւ պախարակութիւն՝ առաջին այսպէս վերաբերելի է. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պախարակութիւն պախարակութիւնք
accusatif պախարակութիւն պախարակութիւնս
génitif պախարակութեան պախարակութեանց
locatif պախարակութեան պախարակութիւնս
datif պախարակութեան պախարակութեանց
ablatif պախարակութենէ պախարակութեանց
instrumental պախարակութեամբ պախարակութեամբք