adj.

sodden, boiled;

s.

boiled beef.

s.

Միս եփեալ ի ջուր. caro elixa. իտ. lesso. խաշած միս. (Իսկ պ. բուխտէն ՝ է եփել).

Ոչ ուտիցէք ի նոցանէ հում, եւ ոչ պախ եփեալ ջրով. (յն. լոկ՝ եփեալ ի ջուր) (Ել. ՟Ժ՟Բ. 9։)

adj.

Որպէս Բա՛ց, արձակ. տե՛ս եւ ՊԱԽԻԼ, եւ ՎԱԽՔ.

Ընդ դրունս ելանեն պախս եւ ընդ անվթարս. (Պտմ. աղեքս.։)

ՊԱԽ cf. ՎԱԽ

adj.

Որպէս Բա՛ց, արձակ. տե՛ս եւ ՊԱԽԻԼ, եւ ՎԱԽՔ.

Ընդ դրունս ելանեն պախս եւ ընդ անվթարս. (Պտմ. աղեքս.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամպախաղաց

Անպախարակելի

Ապախուրեմ, եցի

Ապախտ

Ապախտանամ, ացայ

Ապախտարք, րաց

Ապախտաւոր, աց

Ապախտաւորութիւն, ութեան

Ապախտիք, տեաց

Պախավէժ

Պախարականք

Պախարակելի

Պախարակեմ, եցի

Պախարակութիւն, ութեան

Պախեմ, եցի

Պախեցուցանեմ, ուցի

Պախեփ

Պախիմ, խեայ, խեցայ

Պախկոտ

Պախճաւանդ, աց

Voir tout