s.

guard, sentinel, sentry, vedette.

adj.

ἑξυπνίζων excubitor, circulator. Գիշերապահ. տքնող եւ ձայնատու պահապան գիշերոյ. cf. ՊԱՀԱԽՈՅԶ. պէքճի.

Յորժամ պահայոյզքն շրջիցին, եւ փողովք եւ քնարօք ի ժամանակս ձմերայնւոյ ի քնոյ զարթուցանեն. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 10։)