s.

Պահանջումն. սաստկապահանջ համար. ստիպումն ի վճարել.

Զպահանջանս խոշտանգանաց ի ծառայակիցն իւր եցոյց զվայրենի անողորմութեան. (Սեբեր. ՟Ժ։)

Մտանելոց է ի պահանջս արդար դատաստանին. (Վեցօր. ՟Զ։)

Իւրաքանչիւր ոք ըստ կարի իւրում ի պահանջանս կայր արծաթովն. (Եւագր. ՟Ի՟Ա։)

Ապրեցաւ նա միանգամ ի պահանջանաց անտի. (Եփր. համաբ.։)

Մի՛ անողորմ պահանջանօք պահանջեր. (Եփր. աղ.։)

Դատարկաբանութիւն ի պահանջանս համարոյ ածէ. (Մաշկ.։)

Զիրաւացին առնուլ ի ժամանակի ըստ ուղիղ դատման պահանջանս վրիժուց. (Սարկ. քհ.։)

s.

ՊԱՀԱՆՋԱՆՔ. գ. Որպէս բառ ռմկ. թուի՝ Ազգ ինչ ապարանջանից՝ մանաւանդ բազկի.

Ո՞ւր պահանջանքն իմոյս բազկին, ւապարանջանքն իմոյս ոտին. (Ուռպ. ողբ.։)