adj.

exacting, requiring, demanding, reclaiming;

s.

pretender, claimant.

adj.

Որ պահանջէն. պահանջօղ. վրէժխնդիր.

Պահանջիչք հոգւոյդ քո անողորմ եկեալ ի վերայ քո հասանիցին. (Մանդ. ՟Ժ՟Թ։)

Պահանջիչն աւետարանի. յն. վրէժխնդիր. (Եւս. պտմ. ՟Զ. 42։)