s.

freezing, congelation, coagulation;
cooling, chilliness;

phys.

refrigeration.

s.

πηγμή, παγιότης congelatio. Պաղիլն. սառումն. ձուլումն.

Լուծանելով զպաղումն դառնաշունչ դժնդակ օդոյն։ Զպաղումն լճին եղկացուցէք. (Շար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պաղումն պաղմունք
accusatif պաղումն պաղմունս
génitif պաղման պաղմանց
locatif պաղման պաղմունս
datif պաղման պաղմանց
ablatif պաղմանէ պաղմանց
instrumental պաղմամբ պաղմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ճապաղումն, ման

Յապաղումն, ման

Voir tout