s.

brightness of tint, splendid colour.

s.

Պայծառութիւն գունոց, հանդերձից, եւ հանդերձանաց.

Հեշտալիք են եւ փափկացուցիչ՝ գինի, միրգ ... եւ պայծառագունութիւնք. (Երզն. ՟ժ. խորան.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պայծառագունութիւն պայծառագունութիւնք
accusatif պայծառագունութիւն պայծառագունութիւնս
génitif պայծառագունութեան պայծառագունութեանց
locatif պայծառագունութեան պայծառագունութիւնս
datif պայծառագունութեան պայծառագունութեանց
ablatif պայծառագունութենէ պայծառագունութեանց
instrumental պայծառագունութեամբ պայծառագունութեամբք