adj.

superbly ornamented, magnificent, splendid, superb.

adj.

Պայծառ զարդարեալ. վայելչապանծ. գեղեցիկ.

Խորանք պայծառազարդք. (Մանդ. ՟Ի՟Գ։)

Զգեցուցանէ հանդերձ պայծառազարդս. (Թէոփիլ. պհ.։)

Խարիսխ պայծառազարդ Քրիստոսի հաւատոյն. (Ճ. ՟Գ.։)

Կազմել սեղան պայծառազարդ քրիստոսասիրաց եւ ընթերցասիրաց. (Ճ. ՟Ե.։)

Տեսեալ պայծառազարդ հասակ մանկութեանն՝ զարմանայր. (Արծր. ՟Ե. 3։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պայծառազարդեմ, եցի

Պայծառազարդութիւն, ութեան

Voir tout