s.

luxury in dress.

s.

ՊԱՅԾԱՌԱԶԳԵՍՏՈՒԹԻՒՆ ՊԱՅԾԱՌԱԶԳԵՑՈՒԹԻՒՆ. λαμπροφορεία splendidae vel candidae vestis gestatio, facium gestatio. Պայծառազգեստն լինել. պայծառութիւն. ջահազդեցութիւն, կամ ջահակրութիւն.

Եղիցին նոցա երկինք նոր՝ պայծառազգեստութեամբ. (Յճխ. ՟Ի՟Գ։)

Տալ սմա շնորհս սրտի պայծառազգեստութեան. (Մաշտ.։)

Ի կերակուրս, յըմպելիս, ի պարաւորութիւնս եւ ի պայծառազգեստութիւնս. (Սարգ. ՟բ. պ. ՟Ա։)

Գեղեցիկ էր եւ երէկ մեզ պայծառազգեցութիւնն եւ լուսաւորութիւն (ճրագալուցի զատկին). (Ածաբ. պասք ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պայծառազգեստութիւն պայծառազգեստութիւնք
accusatif պայծառազգեստութիւն պայծառազգեստութիւնս
génitif պայծառազգեստութեան պայծառազգեստութեանց
locatif պայծառազգեստութեան պայծառազգեստութիւնս
datif պայծառազգեստութեան պայծառազգեստութեանց
ablatif պայծառազգեստութենէ պայծառազգեստութեանց
instrumental պայծառազգեստութեամբ պայծառազգեստութեամբք