vn.

to brighten, to become clear;
to shine, to glitter, to sparkle, to be resplendent;

fig.

to shine, to render oneself illustrious, to flourish, to signalize or distinguish oneself, to be remarked, to become a person of note.

չ.

ἁναλάμπω, καλλοπίζομαι reluceo, splendeo, exornor, claresco, floresco, glorior. Պայծառ լինել. լուսափայլել. շքեղանալ. պերճանալ. պճնիլ. երեւելի լինել. փառաւորիլ. պարծիլ.

Ի ժամանակի այցելութեան իւրեանց պայծառասցին. (Իմաստ. ՟Գ. 7։)

Յօրինէր կազմէր ամենայն զարդու իւրով, եւ պայծառանայր առաւել յոյժ. (Յուդթ. ՟Ժ. 4։)

Կղեմէս Աղեքսանդրայ երէց եւ պանտենոս փիլիսոփոս ստոյիկեան ի մերմէ ոճոյս՝ պայծառանային։ Աղեքսանդրոս ի դաւանութեան պայծառացաւ. (Եւս. քր. ՟Բ։)

Սուրբ հարքն երկոքումբքս այսոքիւք բարեփառութեան ղամպարօք փայլեալք պայծառանային. (Յհ. իմ. երեւ.։)

Դնեմք առաջի պայծառացելոց ոգւով՝ զլուսափայլ բանից ճառագայթ. (Շ. ընդհանր.։)

Պայծառասցին լապտերք հոգւոց մերոց։ Պայծառացեալ ի կամարս լուսեղէնս։ Պայծառացի՛ր եկեղեցի Աստուծոյ ընդ ճգնութիւն սրբոց վկայից. (եւ այլն. Շար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես պայծառանամ
դու պայծառանաս
նա պայծառանայ
մեք պայծառանամք
դուք պայծառանայք
նոքա պայծառանան
Imparfait
ես պայծառանայի
դու պայծառանայիր
նա պայծառանայր
մեք պայծառանայաք
դուք պայծառանայիք
նոքա պայծառանային
Aoriste
ես պայծառացայ
դու պայծառացար
նա պայծառացաւ
մեք պայծառացաք
դուք պայծառացայք
նոքա պայծառացան
Subjonctif
Présent
ես պայծառանայցեմ
դու պայծառանայցես
նա պայծառանայցէ
մեք պայծառանայցեմք
դուք պայծառանայցէք
նոքա պայծառանայցեն
Aoriste
ես պայծառացայց
դու պայծառասցիս
նա պայծառասցի
մեք պայծառասցուք
դուք պայծառասջիք
նոքա պայծառասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պայծառանար
դուք մի՛ պայծառանայք
Impératif
դու պայծառացի՛ր
դուք պայծառացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու պայծառասջի՛ր
դուք պայծառասջի՛ք