adj.

shining, sparkling, glittering.

adj.

Պայծառ փայլեալ. լուսափայլեալ.

Պսակ պայծառափայլ՝ վարուց իմաստութեան. (Նար. կուս.։)

Վասն յերեսաց արժանատես եւ պայծառափայլ գոլոյ՝ զԲառնաբաս (Արամազդ կոչէին). (Ոսկ. գծ.։)

Զիմացուածս պայծառափայլ բանականաց. (Վրդն. ծն.։)