adj.

bright coloured.

s.

Պայծառ երանգօք կամ գունով. փողփողեալ.

Պայծառերանգ նիւթով զգեստաւորեալ պճնազարդէր. (Ասող. ՟Բ. 2։)

Նաեւ ծաղկօք զարդարողին, պայծառերանգ պճնեալ զարդին. (Յիշատ.։)