s.

sect of the Paulicians.

s.

Պղտորութիւն. չար. վատթարութիւն. կուրութիւն աղանդոյ պղծագործ պաւղիկեանց.

Նախկին մծղնէութեան պայղակենութեան խեշերանք. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պայղակենութիւն պայղակենութիւնք
accusatif պայղակենութիւն պայղակենութիւնս
génitif պայղակենութեան պայղակենութեանց
locatif պայղակենութեան պայղակենութիւնս
datif պայղակենութեան պայղակենութեանց
ablatif պայղակենութենէ պայղակենութեանց
instrumental պայղակենութեամբ պայղակենութեամբք