s.

bag, pouch;
— որսոյ, game-bag;
— ուղեւորաց, cloak-bag;
— կշռոց նենգութեան, bag of false weights.

s.

μάρσιππος, μαρσιππείον marsupinum, crumena, saccus. Պարկ. քսակ. մախաղ. քէսէ.

Իցէ՞ թէ արդարասցի կաշառովք (պիտի ըստ յն. կշռովք) անօրէնն, եւ պայուսակաւ կշռոց նենգութեան. (Միք. ՟Զ. 11։)

Պայուսակօք երիւք գանձս լցեալ. (Յհ. կթ.։)

Է՞ր վասն զպայուսակն յիշեաց. (Երզն. մտթ.։)