s.

horse-shoer, shoeing-smith, farrier.

Բառ ռմկ. որ եւ գրի ՊԱՅԹԱՐ, եւ ըստ պ. բայտար. նալպանտ.

Ես ի սկզբանէ մսագործ էի, եւ արդ ո՞ արար զիս պայթար (կամ զիս բայտար ո՞ արար). (Ոսկիփոր.։ 1)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պայտարութիւն, ութեան

Voir tout