vn.

to create strife, contests or law-suits, to litigate, to question, to dispute;
to struggle hard, to fight, to battle.

չ.

ՊԱՅՔԱՐԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻՄ. Ի պայքար մտանել. կագել. մաքառիլ.

Պայքարես ի մաքառմանդ քում. (Մծբ. ՟Ժ՟Գ։)

Երկայնմտութեամբ պայքարեցաւ ընդ նոսա. (Եղիշ. ՟Ը։)

Համագունդ ընդ միմեանս հարեալ ի հակառակութիւն եւ ի կռիւ պայքարէին. (Յհ. կթ.։)