adv.

like a pilgrim.

adv.

Իբրեւ զպանդուխտ. պանդխտութեամբ.

Պանդխտաբար բնակել ի խորանս. (Արշ.։)

Իսկ ես աստանօր պանդըխտաբար՝ ըստ հալածանաց ժամանակին՝ նստեալ կայի ի մէջ Գուգարաց եւ վրաց. (Յհ. կթ.։)