s.

this earthly pilgrimage;
hospice, inn for pilgrims, foreigners or other travellers, khan, caravanserai.

s.

Տեղի պանդըխտութեան. իջեւան. օտարանոց.

Կատարեալ զտաղտուկ զաւուրս կենցաղոյս պանդըխտանոցիս՝ գնալոց եմք ի բնիկ աշխարհն մեր. (Փարպ.։)