va.

to propagate trees by layers of offsets, shoots or suckers, to provine.

ՊԱՆԴՐԵԼ. Բառ ռմկ. որ եւ ասի ՏԱԿՌԵՑՆԵԼ. Մխել զոստս եւ թաղել ընդ հողով՝ առ ի ձգելոյ նորանոր արմատս. տալտըրմագ. Վստկ. ստէպ. ուր կայ եւ գոյակ. Պանդրի. եւ ածակ. Պանդրած։