adj.

glorious, praise-worthy, laudable;
magnificent, pompous, excellent, sumptuous;
sublime, illustrious, renowned, distinguished.

adj.

σεμνός venerabilis, gravis, magnificus. Արժանի պանծանաց. եւ Լի պանծանօք. նազելի. շքեղ. գովելի. հռչակելի. արգոյ։

Առաքեցին զմեզ յԱղեքսանդրիա՝ ի լեզու պանծալի ի ստոյգ յօդանալ ճեմարանին վերաբանութեան. (Խոր. ՟Գ. 61։)

Ոչ ի մեծ ատենիցն վարին հանդէս, եւ ոչ յայլ ինչ ի մի արժանաւորացն եւ պանծալեացն. (Պիտ.։)

Պանծալի առնել. (Առ որս. ՟Է։)

Զպանծալի եւ զփայլեալ զփառս տանս։ Պանծալի սուրբ զաւակօք. (Շար.։)

Այս է քո պանծալի աստուածաբանութիւնդ, մանաւանդ թէ յիմարութեանդ ցոյցք. (Յհ. իմ. երեւ.։)