vn.

cf. Պարծիմ.

չ.

ՊԱՆԾԱՄ ՊԱՆԾԱՆԱՄ. (գրի եւ ՊԱՆՁԱԼ, ՊԱՆՁԱՆԱԼ) πείθομαι confido αὑχέω glorior, jacto me νομίζω puto δοκέω existimor. Յանձնապաստան լինել. վստահանալ. եւ Պարծիլ. նազիլ. ի լաւ կարծիս լինել զանձնէ եւ զիւրոցն. ուրախանալ ընդ յաջողուածս անձին եւ իւրոցն.

Յորս դուքն պանծացեալ էք, սրով սատակեսցեն. (Երեմ. ՟Ե. 17։)

Ասաց եւ առ ոմանս պանծացեալս յանձինս՝ թէ արդարք իցեն. (Ղկ. ՟Ժ՟Ը. 9։)

Պարծիմք ի Քրիստոս Յիսուս, եւ ոչ ի մարմին պանծացեալ եմք. (Փիլիպ. ՟Գ. 3։)

Չէ ինչ օգուտ յայլոց առաքինութիւնս պանծանալ։ Եթէ պանծանայցես յանձն, ոչ ունիցիս. եւ եթէ չպանծանայցես, բազում յաւելուցուս. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 3։ եւ Ոսկ. ՟բ. տիմ. ՟Բ։)

Ահա ոչ պարծիմ ամենայն իրօք նախատեալս, ոչ պանծամ դսրովեալս. (Նար. ՟Ծ՟Դ։)

Որք մեղիտեաւն, որպէս ասաց Ոմերոս, պանձանայք. (Ճ. ՟Ա.։)

Երուսաղէմ մեծապէս պանծացաւ յոյժ. (Շար.։)

Իսկ նոքա գլխովին եւ յօտարին ստացուածոցն վերայ պերճացեալ պանծանան. (Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես պանծամ
դու պանծաս
նա պանծայ
մեք պանծամք
դուք պանծայք
նոքա պանծան
Imparfait
ես պանծայի
դու պանծայիր
նա պանծայր
մեք պանծայաք
դուք պանծայիք
նոքա պանծային
Aoriste
ես պանծացի
դու պանծացեր
նա պանծաց
մեք պանծացաք
դուք պանծացէք
նոքա պանծացին
Subjonctif
Présent
ես պանծայցեմ
դու պանծայցես
նա պանծայցէ
մեք պանծայցեմք
դուք պանծայցէք
նոքա պանծայցեն
Aoriste
ես պանծացից
դու պանծասցես
նա պանծասցէ
մեք պանծասցուք
դուք պանծասջիք
նոքա պանծասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պանծար
դուք մի՛ պանծայք
Impératif
դու պանծա՛
դուք պանծացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու պանծասջի՛ր
դուք պանծասջի՛ք