vn.

cf. Պարծիմ.

ՊԱՆԾԱՄ ՊԱՆԾԱՆԱՄ. (գրի եւ ՊԱՆՁԱԼ, ՊԱՆՁԱՆԱԼ) Յանձնապաստան լինել. վստահանալ. եւ Պարծիլ. նազիլ. ի լաւ կարծիս լինել զանձնէ եւ զիւրոցն. ուրախանալ ընդ յաջողուածս անձին եւ իւրոցն.

Յորս դուքն պանծացեալ էք, սրով սատակեսցեն. (Երեմ. ՟Ե. 17։)

Ասաց եւ առ ոմանս պանծացեալս յանձինս՝ թէ արդարք իցեն. (Ղկ. ՟Ժ՟Ը. 9։)

Պարծիմք ի Քրիստոս Յիսուս, եւ ոչ ի մարմին պանծացեալ եմք. (Փիլիպ. ՟Գ. 3։)

Չէ ինչ օգուտ յայլոց առաքինութիւնս պանծանալ։ Եթէ պանծանայցես յանձն, ոչ ունիցիս. եւ եթէ չպանծանայցես, բազում յաւելուցուս. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 3։ եւ Ոսկ. ՟բ. տիմ. ՟Բ։)

Ահա ոչ պարծիմ ամենայն իրօք նախատեալս, ոչ պանծամ դսրովեալս. (Նար. ՟Ծ՟Դ։)

Որք մեղիտեաւն, որպէս ասաց Ոմերոս, պանձանայք. (Ճ. ՟Ա.։)

Երուսաղէմ մեծապէս պանծացաւ յոյժ. (Շար.։)

Իսկ նոքա գլխովին եւ յօտարին ստացուածոցն վերայ պերճացեալ պանծանան. (Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես պանծանամ
դու պանծանաս
նա պանծանայ
մեք պանծանամք
դուք պանծանայք
նոքա պանծանան
Imparfait
ես պանծանայի
դու պանծանայիր
նա պանծանայր
մեք պանծանայաք
դուք պանծանայիք
նոքա պանծանային
Aoriste
ես պանծացայ
դու պանծացար
նա պանծացաւ
մեք պանծացաք
դուք պանծացայք
նոքա պանծացան
Subjonctif
Présent
ես պանծանայցեմ
դու պանծանայցես
նա պանծանայցէ
մեք պանծանայցեմք
դուք պանծանայցէք
նոքա պանծանայցեն
Aoriste
ես պանծացայց
դու պանծասցիս
նա պանծասցի
մեք պանծասցուք
դուք պանծասջիք
նոքա պանծասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պանծանար
դուք մի՛ պանծանայք
Impératif
դու պանծացի՛ր
դուք պանծացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու պանծասջի՛ր
դուք պանծասջի՛ք