s.

boasting, vaunting, bragging.

s.

Պածանք, պարծանք.

Եւ զի՞նչ (վստահութիւնն) իցէ. պանծութիւն՝ պարծանք (յն. մի բառ), համարձակութիւն. (Ոսկ. փիլիպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պանծութիւն պանծութիւնք
accusatif պանծութիւն պանծութիւնս
génitif պանծութեան պանծութեանց
locatif պանծութեան պանծութիւնս
datif պանծութեան պանծութեանց
ablatif պանծութենէ պանծութեանց
instrumental պանծութեամբ պանծութեամբք