s.

the giving or receiving in hostage;
cf. Պատանդ.

s.

ὄμηρον, ὀμηρεία . Պատանդ գոլն. գրաւումն. պատանդ.

Մատուցին զորդիս իշխանացն իւրեանց ի պատանդութիւն. (՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Ա. 62։ 1)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատանդութիւն պատանդութիւնք
accusatif պատանդութիւն պատանդութիւնս
génitif պատանդութեան պատանդութեանց
locatif պատանդութեան պատանդութիւնս
datif պատանդութեան պատանդութեանց
ablatif պատանդութենէ պատանդութեանց
instrumental պատանդութեամբ պատանդութեամբք