s.

adolescence, youth.

s.

νεότης juventus. Հասակ պատանեաց.

Ի տղայութեան, ի մանկու թեան, ի պատանութեան, յերիտասարդութեան եւ ի ծերութեան. (Ոսկիփոր.։ 1)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատանութիւն պատանութիւնք
accusatif պատանութիւն պատանութիւնս
génitif պատանութեան պատանութեանց
locatif պատանութեան պատանութիւնս
datif պատանութեան պատանութեանց
ablatif պատանութենէ պատանութեանց
instrumental պատանութեամբ պատանութեամբք