s.

rapacity.

s.

Պատառող՝ գիշատողն գոլ.

Գազանք (իբրու գըզ անք) վասն պատառողութեանն կոչին. (Վրդն. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատառողութիւն պատառողութիւնք
accusatif պատառողութիւն պատառողութիւնս
génitif պատառողութեան պատառողութեանց
locatif պատառողութեան պատառողութիւնս
datif պատառողութեան պատառողութեանց
ablatif պատառողութենէ պատառողութեանց
instrumental պատառողութեամբ պատառողութեամբք