s.

Պատգամագնացն լինել. բանագնացն լինել.

Պատգամագնացութեամբ գաղտ խօսեցան ընդ իւրաքանչիւր ոք սիրելիս զօրացըն պարսից. (Փարպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատգամագնացութիւն պատգամագնացութիւնք
accusatif պատգամագնացութիւն պատգամագնացութիւնս
génitif պատգամագնացութեան պատգամագնացութեանց
locatif պատգամագնացութեան պատգամագնացութիւնս
datif պատգամագնացութեան պատգամագնացութեանց
ablatif պատգամագնացութենէ պատգամագնացութեանց
instrumental պատգամագնացութեամբ պատգամագնացութեամբք