s.

place or instrument of punishment.

s.

Տեղի կամ գործարան պատժոյ. գործի տանջանաց.

Չարագործաց (էր խաչն) պատժարան։ Ի պատժարանի փայտին մածուցէր (զոտսդ). (Խոսր.։ Նար. ՟Լ՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատժարան պատժարանք
accusatif պատժարան պատժարանս
génitif պատժարանի պատժարանաց
locatif պատժարանի պատժարանս
datif պատժարանի պատժարանաց
ablatif պատժարանէ պատժարանաց
instrumental պատժարանաւ պատժարանաւք