s.

punishment.

s.

Պատժելն, եւ Պատիժ.

Անպարտական էր նա մահուդ պատժողութեան. (Լմբ. տաղ յար. 4)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատժողութիւն պատժողութիւնք
accusatif պատժողութիւն պատժողութիւնս
génitif պատժողութեան պատժողութեանց
locatif պատժողութեան պատժողութիւնս
datif պատժողութեան պատժողութեանց
ablatif պատժողութենէ պատժողութեանց
instrumental պատժողութեամբ պատժողութեամբք