va.

cf. Պատկերեմ.

ն.

μορφόω formo, figuro. Տալ պատկերանալ. նկարագրել. տպաւորել. կերպարանել.

Պատկերացո՜ Տէր զանհրաժեշտ գալուստ քո առաջի աչաց իմոց, կամ մերոց. (Եփր. աղ. եւ Մաշտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես պատկերացուցանեմ
դու պատկերացուցանես
նա պատկերացուցանէ
մեք պատկերացուցանեմք
դուք պատկերացուցանէք
նոքա պատկերացուցանեն
Imparfait
ես պատկերացուցանեի
դու պատկերացուցանեիր
նա պատկերացուցանէր
մեք պատկերացուցանեաք
դուք պատկերացուցանեիք
նոքա պատկերացուցանեին
Aoriste
ես պատկերացուցի
դու պատկերացուցեր
նա պատկերացոյց
մեք պատկերացուցաք
դուք պատկերացուցէք
նոքա պատկերացուցին
Subjonctif
Présent
ես պատկերացուցանիցեմ
դու պատկերացուցանիցես
նա պատկերացուցանիցէ
մեք պատկերացուցանիցեմք
դուք պատկերացուցանիցէք
նոքա պատկերացուցանիցեն
Aoriste
ես պատկերացուցից
դու պատկերացուսցես
նա պատկերացուսցէ
մեք պատկերացուսցուք
դուք պատկերացուսցջիք
նոքա պատկերացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պատկերացուցաներ
դուք մի՛ պատկերացուցանէք
Impératif
դու պատկերացո՛
դուք պատկերացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու պատկերացուցանիջիր
դուք պատկերացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու պատկերացուսջի՛ր
դուք պատկերացուսջի՛ք