s.

accomplice in the cause.

adj.

συναίτιος . Գործակից ի պատճառ գոլն.

Ոչ պատճառակիցք, այլ պատճառք գոլ. (Պղատ. տիմ.։)

Պատճառակցօք իսկ այսոքիւք գոյացեալ. (անդ.) (ուր հոգեղէնք դնին որպէս գործակիցք ի լինելութեան նիւթականաց)։

Պատճառ գծի գրոյ՝ գրողն. իսկ պատճառակից՝ գրիչ եղէգն. (Պրոկղ. շղկ.։)