s.

memoirs, annals.

s.

Յիշատակարան պատմութեանց. պատմագիրք.

Բերին զմեծ գրոց պատմարանն, որ այսպէս պատմեաց. (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատմարան պատմարանք
accusatif պատմարան պատմարանս
génitif պատմարանի պատմարանաց
locatif պատմարանի պատմարանս
datif պատմարանի պատմարանաց
ablatif պատմարանէ պատմարանաց
instrumental պատմարանաւ պատմարանաւք