va.

to cause to prepare.

ցուցի. ն. Տալ այլում պատրաստիլ. առնել՝ զի պատրաստ գտանիցի.

Իսկ նախարարացն զմտաւ օծեալ, իբր թէ խաբկանօք իցէ գորցն՝ յապաղել զնոսա, զի զթագաւորն պատրաստեցուսցէ. (Խոր. ՟Գ. 63։ 13)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես պատրաստեցուցանեմ
դու պատրաստեցուցանես
նա պատրաստեցուցանէ
մեք պատրաստեցուցանեմք
դուք պատրաստեցուցանէք
նոքա պատրաստեցուցանեն
Imparfait
ես պատրաստեցուցանեի
դու պատրաստեցուցանեիր
նա պատրաստեցուցանէր
մեք պատրաստեցուցանեաք
դուք պատրաստեցուցանեիք
նոքա պատրաստեցուցանեին
Aoriste
ես պատրաստեցուցի
դու պատրաստեցուցեր
նա պատրաստեցոյց
մեք պատրաստեցուցաք
դուք պատրաստեցուցէք
նոքա պատրաստեցուցին
Subjonctif
Présent
ես պատրաստեցուցանիցեմ
դու պատրաստեցուցանիցես
նա պատրաստեցուցանիցէ
մեք պատրաստեցուցանիցեմք
դուք պատրաստեցուցանիցէք
նոքա պատրաստեցուցանիցեն
Aoriste
ես պատրաստեցուցից
դու պատրաստեցուսցես
նա պատրաստեցուսցէ
մեք պատրաստեցուսցուք
դուք պատրաստեցուսցջիք
նոքա պատրաստեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պատրաստեցուցաներ
դուք մի՛ պատրաստեցուցանէք
Impératif
դու պատրաստեցո՛
դուք պատրաստեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու պատրաստեցուցանիջիր
դուք պատրաստեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու պատրաստեցուսջի՛ր
դուք պատրաստեցուսջի՛ք