va.

to circumscribe, to confine, to limit;
to comprehend, to contain;
to describe;
to trace or draw the first strokes, to sketch the outline of;
to rough-draw.

ն.

περιγράφω, circumscribo, περιβάλλω, circumdo. Որպէս թէ շուրջ ծրագրելով ամփոփել. Բովանդակել. պարունակել.

Ոչ ամենայն աստուածայինքն ընդ մերով գիտութեամբ պարագրի։ Ըստ միոյ մասին պարագրել. (Դիոն. եկեղ. եւ Դիոն. ածայ.։)

Տեղի է բովանդակութիւն պարագրողին, ըստ որում պարագրէ զպատրագրեալն. (Նիւս. բն.։)

Ո՛չ կարէ պարագրիլ. եւ արգելել աստուած ընդ տեղեաւ. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Ընդ հարկաւ եւ ընդ սկզբամբ պարագրեն զգերագոյնն քան զհարկ եւ զսկիզբն. (Կիւրղ. գանձ.։)

Զբովանդակ պարունակես զարարածս, եւ յիմեքէ ոչ պարագրիս. (Սարկ. աղ.։)

Անտանելին ի համայնից՝ բովանդակիչ բնութեանց բոլորից՝ պարագրի այսօր մարդասիրապէս յորովայնի անարատ կուսին։ Որ զանտես յէից զլոյսդ անտանելի՝ պարագրեալ մարմնով ծածկեցեր։ Այսօր զպարագրեալն մարմնով ցուցեր զաստուածութեան քո զփառս աշակերտաց քոց տէր. (Շար.։)

Որ էր անարգրելի բանն աստուած՝՝ պարտադրելի մարմնով իջանէ ի յորդանան. (Ճ. ՟Գ.։ Զքր. կթ.։)

Օդք շուրջք, հուր պատառեալ, հաստատութիւնն շրջակայ, հրեղէն երկինքն պարագրող բոլորից. (Մխ. այրիվ.։)

Հասու եղեւ մեր նուաստութիւնս զորութեան մտտաց եւ բանի պարագրելոց. (Շ. թղթ.։)

Երկու ուղիղ գից ոչ պարագրեն զվերերեւութիւն. (Եւկղիդ.։)

Շուրջ պատել. շրջափակել. պարփակել.

Որ ի բաբելոն ի հնոցին զհուրն ի ցօղ փոխարկեաց՝ պարագրելով զերիս մանկունսն. (Շար.։)

Պարագրեա՛ զմեզ յիրաւունս քո, պահեա՛ զմեզ զօրութեամբդ քո. (Ճշ. ձ։)

Այլ պարագրեա՛ թեւօք քոյին՝ որպէս ըզտիպսըն բիբակին։ Յորում բնակեմք յայսմ ամրոցի... ի յեփրասայ պարագրելի. (Յիսուս որդի։)

Տարակուսանք անյուսալի շուրջ զինեւ պարագրին. այսինքն պատին. (Արծր. Դ. 2։)

διαγράφω, διαχαράττω, describo, delineo. Ստորագրել. նկարագրել. գծագրել. դրոշել սահմանել.

Սրբազան աստուածաբանքն զգերագոյ եւ անկերպ էութիւն յոլովակի ամենայն ուրեք հրեղէն պարագրեն. (Դիոն. երկն.։)

Երեւելին յառաքեալս պետրոս ասաց առ իսրաէլ, եթէ տէր զնա եւ քրիստոս աստուած արար. միթէ մե՞ք պարագրեցաք զձայնս զայս. (Աթ. ՟Ը։)

Թէոդիտէ զնա՝ հետեւակ չորքոտանի, եղջերաբոյս, կճղակաւոր, բչողական. որ լինի ընդ ձեռն պարագրութեան արջառ ճշմարտութեամբ, եւ ոչ արծուի. (Խոսրովիկ.։)