va.

to cover on all sides, to envelope, to surround, to wrap up, to bury.

ն.

περικαλύπτω circumvelo, obtego, cooperio. Շուրջանակի յամենայն կողմանց ծածկել, պատել.

Մերկքն՝ վահանօք, եւ զգեստուք երկաթեօք պարածածկեցեալք։ Անարի ոմն սկայ վառեալ եւ թաղիւ կճեայ բոլորով ամենեւիմբ պարածածկեալ. (Խոր. ՟Ա. 23։ ՟Գ. 9։)

Ի տունս բնակիլ, կամ զգեստիւք պարածածկիլ (ի ցրտոյ)։ Պարածածկեն կարմրակերտ կերպասիւք. (Մագ. ՟Լ՟Ա. ՟Լ՟Գ։)

Եղիա սքողարկեալ մաշկեկաւն պարածածկէր զգլուխ իւր. (Զքր. կթ.։)

Պարածածկէին զդէմս իւրեանց յահէ փառաց աստուածորդւոյն։ Մարմինն պարածածկեալ էր զանիմանալի աստուածութիւնն իւր։ Պարածածկէ զշաւիղս երթալոյ իւրոյ յերջանիկ աշակերտացն՝ ամպօք շրջապատել. (Զքր. կթ.։)

Անմատոյց լուսովդ պարածածկեալ։ Ճառագայթիւք ահեղ բարձրութեան պարածածկեալ զթշուառս՝ կրկին բարդաւաճառ առնես. (Նար. ՟Ծ՟Ը. եւ ՟Ղ։)

Կարթիւք պարածածկեն զմահացու դեղս իւրեանց, եւ հաւանեցուցանեն զանմեղս. (Մագ. ՟Ա.։)

Յուլիանոս՝ իբրեւ զկայծակն ինչ պարածածկեալ ընդ յարդիւ՝ թագուցեալ ունէր զկռոցն մոլորութիւն. (Ճ. ՟Բ.։)

իիւթական մարմնով յերկրի (այսինքն ի գերեզմանի) աշակերտաց քոց պարածածկեալ. (Շար.։)