s.

fat;
corpulence, stoutness;
manure;
sap;
oiliness;
produce, abundance, riches.

s.

λίπασμα, πιότης, τὸ πίον pinguedo πάχος crassitudo στέαρ adeps. Պարարտ գոլն. եւ իրք պարարտք. գիրութիւն.

Ի պարարտութէան երկրի։ Դաշտք քո լցցին պարարտութեամբ։ Զպարարտութիւն նոցա ուղղածուծ արասցէ։ Ծերութիւն իմ ի ձեթ պարարտութեան։ Ի ծերութիւն պարարտութեան։ Կերակրեաց զնոսա ի պարարտութէան ցորենոյ։ Պատառեսցի սեղանդ, եւ հեղցի պարարտութիւդ որ ի վերայ դորա։ Երթա՛յք կերա՛յք զպարարտութիւն.եւ այլն։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պարարտութիւն պարարտութիւնք
accusatif պարարտութիւն պարարտութիւնս
génitif պարարտութեան պարարտութեանց
locatif պարարտութեան պարարտութիւնս
datif պարարտութեան պարարտութեանց
ablatif պարարտութենէ պարարտութեանց
instrumental պարարտութեամբ պարարտութեամբք