va.

to render wise or modest, continent or abstinent, to give an air of decency.

ն.

Տալ պարկեշտանալ. ճնշել. պահել.

Եթէ զլեզուն ոչ պարկեշտացուցանիցէ. (Մանդ. ՟Գ. կամ Եփր. պհ.։)

Զմարմնական զգայութիւնսն պահօք եւ աղօթիւք պարկեշտացուցանէ. (Կաղանկտ.։)

ՊԱՐԿԵՇՏԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. ընս յն. ոճոյ. σεμνύνω, κατασεμνύνω, ἁποσεμνύνω gravem ac venerandum reddo, condecoro καταφαιδρύνω orno, exorno κομψεύομαι festive aliquid facio, aut dico. Նազելի ընցայացուցանել. պերճացուցանել. զարդարել. պաճուճել. պճնել. եւ Շուք դնել. փառաւորել. շքեղացուցանել.

Չարն պարկեշտացուցանէ իմն յայնցանէ՝ որ յագահութիւն առաւելաստացութեան ինչ է։ Իշխանք, որոց հոգն է պարկեշտացուցանել եւ հոյակապ առնել զայն ինչ՝ որ շուրջ զմարմնովն է, եւ արտաքոյ բարիք. (Փիլ. լին. ՟Դ. 211. 217։)

զմանուկն ետ մահուան գովէ, եւ բիւր գուութեմբ պարկեշտացուցանէ։ Ճարտասանի ուրուք եւ կամ բանագրի դժնէի յարմարելով զբանն առ ի լսողացն հիացումն՝ ճայթմամբ իւիք պարկեշտացուցանելով. (Բրս. բարկ. եւ Բրս. գորդ.։)

(Քերթողաց է) պարկեշտացուցանել պանծալի տառիւք զանպարկեշտն. (Սարկ. լուս.։)

Թէ նախ ի հրէից էր երկրպագեալ, կարծիս տային արդեօք, որպէս զի զուրեանցն պարկեշտացուցանել զազգակցութիւն. (Բրս. ծն.։)

Աստուած գոլով բնութեմբ, եւ զմարդոյս պարկեշտացուցանէ բնութիւն, հաղորդ ցուցեալ զնա սրբազանից եւ աստուածայնոցն պատուոց։ Պարծանօք առաքելականօք զսուրբս ձեր գլուխդ պարկեշտացուցանէ. (Պրպմ.։)

Ոչինչ պարկեշտացուցանէ զորս զայս, բայց միայն պատուելն Աստուծոյ փառաւոր չարչարանօքն. (Ճ. ՟Գ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես պարկեշտացուցանեմ
դու պարկեշտացուցանես
նա պարկեշտացուցանէ
մեք պարկեշտացուցանեմք
դուք պարկեշտացուցանէք
նոքա պարկեշտացուցանեն
Imparfait
ես պարկեշտացուցանեի
դու պարկեշտացուցանեիր
նա պարկեշտացուցանէր
մեք պարկեշտացուցանեաք
դուք պարկեշտացուցանեիք
նոքա պարկեշտացուցանեին
Aoriste
ես պարկեշտացուցի
դու պարկեշտացուցեր
նա պարկեշտացոյց
մեք պարկեշտացուցաք
դուք պարկեշտացուցէք
նոքա պարկեշտացուցին
Subjonctif
Présent
ես պարկեշտացուցանիցեմ
դու պարկեշտացուցանիցես
նա պարկեշտացուցանիցէ
մեք պարկեշտացուցանիցեմք
դուք պարկեշտացուցանիցէք
նոքա պարկեշտացուցանիցեն
Aoriste
ես պարկեշտացուցից
դու պարկեշտացուսցես
նա պարկեշտացուսցէ
մեք պարկեշտացուսցուք
դուք պարկեշտացուսցջիք
նոքա պարկեշտացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պարկեշտացուցաներ
դուք մի՛ պարկեշտացուցանէք
Impératif
դու պարկեշտացո՛
դուք պարկեշտացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու պարկեշտացուցանիջիր
դուք պարկեշտացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու պարկեշտացուսջի՛ր
դուք պարկեշտացուսջի՛ք