s.

dancing;
turn, revolution.

s.

Պարումն. շրջաբերութիւն.

Յերկս աշխատասիրութեան լուսաւորացդ պարզութեան. (Արծր. յռջբ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պարողութիւն պարողութիւնք
accusatif պարողութիւն պարողութիւնս
génitif պարողութեան պարողութեանց
locatif պարողութեան պարողութիւնս
datif պարողութեան պարողութեանց
ablatif պարողութենէ պարողութեանց
instrumental պարողութեամբ պարողութեամբք