s.

pelagus, the ocean, the sea, the mighty deep, the depths of the sea, the world of waters.

s.

Բառ յն. բէ՛լաղօս. πέλαγος pelagus. Ծով խոր, համատարած. միջավայրք ծովուց. անդունդք կամ խորք ծովու.

Իտալիա սահմանի՝ ըստ հարաւոյ տիւռենական պեղագոսիւն։ Ելլադա է առ երի կալով մակեդոնիայ ի մէջ պեղագոսացն. (Խոր. աշխարհ.)

Ի մէջ պոնտական եւ կասբիական պեղագոսացն. (Թղթ. դաշ.։)